سمینارها


همایش ملی سالانه ی معماری داخلی و دکوراسیون

دانش پژوهان در طی سال های گذشته به عنوان یکی از پرچمداران آموزش در زمینه معماری داخلی و دکوراسیون با برگزاری همایش های ملی و تخصصی در این زمینه، با همکاری حامیان همایش تلاش همه جانبه خود را برای نمایاندن این تخصص به عنوان یک فعالیت حرفه ای مهارتی به کار بسته و نتایج درخشانی نیز در تعامل و تقابل با نیروی متخصّص، سرمایه گذاران این عرصه و دانشجویان و افراد داشته است.

برگزاری هفت دوره همایش تخصصی (علمی-پژوهشی) در زمینه تخصصی معماری داخلی و دکوراسیون در دانش پژوهان رهیافت های فراوانی داشت که تحلیل و بررسی نتایج عملیاتی آن انرژی و فرصت فراوان می طلبد. این بار در آغاز برگزاری هفتمین دوره دیدگاه و چشم انداز برگزارکنندگان و دبیران همایش در بخش های مختلف، مبتنی بر اتکاء بر رویکردهای نور و نورپردازی در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون است، چرا که اساس راهبردهای مدیریتی و دیدگاه  دانش‌پژوهان بر مبنای افزایش توانمندی افراد در محیط های اجرایی و حرفه ای است.

حاصل این همایش های سالانه در قالب کتاب هایی در زمینه ی معماری داخلی و دکوراسیون به چاپ رسیده و از این طریق ماحصل این همایش ها به جامعه ی آکادمیک کشور تقدیم می شود.