همکاران مو‌‌ٔسسه

همکاران موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان در راستای توسعه فعالیت های خود با سازمان ها، ارگان ها و شرکت های مختلفی همکاری می نماید، این همکاری ها در قالب اخذ مجوز، تفاهم نامه، همکاری مشترک، ارائه و دریافت خدمات آموزشی و … می باشد.

Untitled-1