مجوزات و اعتبارات موسسه

مجوزات مؤسسه آموزش مجازی دانش پژوهان

مؤسسه آموزش مجازی دانش پژوهان با هدف برآورد نیاز آموزشی شیفتگان علم و آگاهی به عنوان یکی از مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز نموده است. و مجوزات زیر را در راستای فعالیت های خود اخذ نموده است.

 

مجوز دانش پژوهان از سازمان استاندارد ملی ایران

موسسه آموزش مجازی دانش پژوهان در جهت ارائه خدمات آموزشی موردنظر سازمان و در  زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد و فنی و مهندسی با کسب رتبه اول در سطح ملی مجوز ررسمی از سازمان استاندارد ملی ایران را دریافت کرده است.

استاندارد

 

مجوز دانش پژوهان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(پروانه نشر کتاب)

موسسه آموزش مجازی دانش پژوهان به استناد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آن ها پروانه نشر  یا انتشار کتاب توسط انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان را دریافت کرده است.

نشر

 

مجوز برگزاری همایش ملی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

موسسه آموزش مجازی دانش پژوهان مجوز برای برگزاری همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  اخذ کرده است.

همایش ملـی