برنامه راهبردی موسسه

برنامه راهبردی موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

برنامه ریزی ‌راهبردی، ‌امروزه ‌به ‌عنوان ‌یكي ‌از ‌كارآمدترین ‌رویكردهای ‌مدیریتي ‌در ‌سازمانها مد‌ نظر ‌صاحب نظران ‌و‌ برنامه ریزان ‌قرار ‌گرفته ‌است. ‌در ‌جهان ‌سيال، ‌پيچيده ‌و‌ متغيير ‌كنوني ‌برنامه ریزی ‌و‌ مدیریت‌ راهبردی ،‌راهي‌است‌ برای ‌كمك ‌به ‌سازمان ها ‌و‌جوامع ‌برای‌ روبرو‌ شدن‌ با ‌تغييرات ‌سریع ‌و‌ مدلي است ‌برای ‌شناخت ‌و‌حل‌ مهمترین ‌مسایل ‌مبتلا‌ به، ‌شناسایي‌ نقاط‌ قوت ‌و‌ ضعف ‌سازمان ‌و ‌استفاده ‌بهينه ‌از‌ فرصت ها‌ و ‌موقعيت ها ‌و ‌تسلط ‌بر‌ ضعف ها یي‌ كه ‌موجودیت‌ سازمان ‌را‌ به ‌خطر‌ مي اندازند ‌و‌ در‌ واقع‌ اقدامي ‌است ‌موثردر ‌برابرجهان ‌پر ‌رقابت و‌ در ‌حال ‌تغيير.

در همین راستا برنامه راهبردی موسسه با تمرکز بر موارد زیر می باشد :

  1. جلب رضایت مشتری با ارائه برترین خدمات و فراتر از انتظار مشتریان
  2. توسعه کارآفرینی و پژوهش­های کاربردی
  3. طراحی ساختار حرفه­ ای آموزش متناسب با ویژگی ­های آموزشی موسسه دانش پژوهان
  4. روان­سازی فرآیندهای آموزشی و پژوهشی
  5. توسعه فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزش حرفه ای
  6. ارائه خدمات با بهترین کیفیت به دانشپذیران
  7. ارائه خدمات بهتر و بیشتر فراتر از تصور دانشپذیران
  8. پایبندی به قوانین اخلاق حرفه ای
  9. افزایش حضور و تعامل اعضای هیات علمی با مجامع علمی بین المللی