دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دکتر پورقاسم

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دکتر پورقاسم

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۶۰۰۶

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۷۵۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


آشنا بودن مديران غير مالي با اصول و مفاهيم مالي و حسابداري کمک مي کند تا تصميماتي که آثار مالي کوتاه مدت و بلند مدت دارند بهتر اتخاذ شود. از اين رو ضرورت دارد تا مديران غير مالي در محيط متغير امروزي براي بهبود تصميمات متخذه، ارزش آفريني و ايفاي بهتر مسئوليت هاي خود در زنجيره ارزش بطور نسبي با اصول و مفاهيم و دانش مالي و حسابداري آشنا شوند.

هدف و ضرورت دوره
اهميت و نقش اطلاعات مالي و حسابداري در ايفاي هر يک از وظايف مديريت اعم از پيش بيني و برنامه ريزي، هدف گذاري، هدايت، کنترل و انگيزش بر همه مديران کاملاً آشکار مي باشد. آشنا بودن مديران غير مالي با اصول و مفاهيم مالي و حسابداري کمک مي کند تا تصميماتي که آثار مالي کوتاه مدت و بلند مدت دارند بهتر اتخاذ شود. از اين رو ضرورت دارد تا مديران غير مالي در محيط متغير امروزي براي بهبود تصميمات متخذه، ارزش آفريني و ايفاي بهتر مسئوليت هاي خود در زنجيره ارزش بطور نسبي با اصول و مفاهيم و دانش مالي و حسابداري آشنا شوند.

معرفی دوره


آشنا بودن مديران غير مالي با اصول و مفاهيم مالي و حسابداري کمک مي کند تا تصميماتي که آثار مالي کوتاه مدت و بلند مدت دارند بهتر اتخاذ شود. از اين رو ضرورت دارد تا مديران غير مالي در محيط متغير امروزي براي بهبود تصميمات متخذه، ارزش آفريني و ايفاي بهتر مسئوليت هاي خود در زنجيره ارزش بطور نسبي با اصول و مفاهيم و دانش مالي و حسابداري آشنا شوند.

هدف و ضرورت دوره
اهميت و نقش اطلاعات مالي و حسابداري در ايفاي هر يک از وظايف مديريت اعم از پيش بيني و برنامه ريزي، هدف گذاري، هدايت، کنترل و انگيزش بر همه مديران کاملاً آشکار مي باشد. آشنا بودن مديران غير مالي با اصول و مفاهيم مالي و حسابداري کمک مي کند تا تصميماتي که آثار مالي کوتاه مدت و بلند مدت دارند بهتر اتخاذ شود. از اين رو ضرورت دارد تا مديران غير مالي در محيط متغير امروزي براي بهبود تصميمات متخذه، ارزش آفريني و ايفاي بهتر مسئوليت هاي خود در زنجيره ارزش بطور نسبي با اصول و مفاهيم و دانش مالي و حسابداري آشنا شوند.

سرفصل های دوره


1کلیات
کلیات و اهداف مدیریت مالی
2صورتهای مالی
آشنایی با رئوس صورتهای مالی اساسی
تجزیه و تحلیل اجمالی صورتهای مالی
3سودآوری
تجزیه و تحلیل حجم فعالیت و تاثیر اهرم عملیاتی و اهرم مالی بر سودآوری
4بودجه بندی سرمایه‌ای
بودجه بندی سرمایه‌ای و توجیه اقتصادی طرحها
راهکارهای تامین مالی و هزینه خاص هر یك
ترکیب (بافت) بهینه سرمایه

سرفصل های دوره


1کلیات
کلیات و اهداف مدیریت مالی
2صورتهای مالی
آشنایی با رئوس صورتهای مالی اساسی
تجزیه و تحلیل اجمالی صورتهای مالی
3سودآوری
تجزیه و تحلیل حجم فعالیت و تاثیر اهرم عملیاتی و اهرم مالی بر سودآوری
4بودجه بندی سرمایه‌ای
بودجه بندی سرمایه‌ای و توجیه اقتصادی طرحها
راهکارهای تامین مالی و هزینه خاص هر یك
ترکیب (بافت) بهینه سرمایه

گواهینامه پایان دوره