روش تحقیق و نحوه نوشتن مقالات ISI

دکتر مشایخی

ثبت نام آنلاین در دوره

روش تحقیق و نحوه نوشتن مقالات ISI

دکتر مشایخی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۱۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۳۲ ساعت

طول دوره:
حداکثر۲ ماه

دانش پذیران:
۶۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نه تنها بايد ارزش‏هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نيز پيروي كرد. امروزه تحقيقات فراواني انجام مي‏شود، اما تنها بخش كوچكي از آنها در مقالات منتشر مي‏گردد. يكي از دلايل آن، عدم مهارت محقق در تهيه و تدوين ساختاري مقاله علمي است. ساختار مقاله و تهيه گزارش از يك پژوهش علمي، با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در يك تقسيم بندي كلي، روش‏هاي استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسيم مي‏كنند. روش‏هاي كمي كه در آنها از داده‏هاي كمّي در تحقيق استفاده مي‏شود (تحقيقات ميداني) و روش‏هاي كيفي كه در آنها از داده‏هاي كيفي (تحقيقات كتابخانه‏اي) استفاده مي‏شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری این دوره آشنایی با نکات مهم روش تحقیق و آشنایی با روش ها، ظرفیت ها و نکات لازم در مقاله نویسی است. آنچه که به عنوان هدف این دوره مطرح است آشنایی دانشجویان با روش ها و نکات اساسی مقاله نویسی در نشریات علمی و پژوهشی و ISI می باشد.

معرفی دوره


نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدوَّن است. در گزارش يك تحقيق نه تنها بايد ارزش‏هاي محتوايي را مراعات كرد، بلكه بايد از ساختار روشمندي نيز پيروي كرد. امروزه تحقيقات فراواني انجام مي‏شود، اما تنها بخش كوچكي از آنها در مقالات منتشر مي‏گردد. يكي از دلايل آن، عدم مهارت محقق در تهيه و تدوين ساختاري مقاله علمي است. ساختار مقاله و تهيه گزارش از يك پژوهش علمي، با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در يك تقسيم بندي كلي، روش‏هاي استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسيم مي‏كنند. روش‏هاي كمي كه در آنها از داده‏هاي كمّي در تحقيق استفاده مي‏شود (تحقيقات ميداني) و روش‏هاي كيفي كه در آنها از داده‏هاي كيفي (تحقيقات كتابخانه‏اي) استفاده مي‏شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف از برگزاری این دوره آشنایی با نکات مهم روش تحقیق و آشنایی با روش ها، ظرفیت ها و نکات لازم در مقاله نویسی است. آنچه که به عنوان هدف این دوره مطرح است آشنایی دانشجویان با روش ها و نکات اساسی مقاله نویسی در نشریات علمی و پژوهشی و ISI می باشد.

سرفصل های دوره


1تعيين موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع چیست؟
منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟
شرايط لازم برای انتخاب موضوع چيست؟
ويژگی های يک عنوان خوب کدامند؟
2بيان مسئله تحقيق
چرا بيان مسئله تحقيق مهم است.
نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است؟
دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟
3اهداف تحقيق
تعريف هدف و تقسيم بندی انواع آن را بيان کنيد.
فوايد و خصوصيات اهداف رامشخص نمائيد.
نحوه بيان اهداف را شرح دهيد.
برای موضوع تحقيق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنويسيد
4فرضيه يا سوالات مهم
تعريف فرضيه ، انواع آن و حصوصيات يک فرضيه خوب
فرضيه هاچگونه روابط بين متغيرها رابيان می کنند؟
سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است
5تعريف مفاهيم و متغير ها
چرا تعريف مفاهيم و متغير ها مهم است؟
تعريف شرح و عملی مفاهيم ومتغيرها چگونه انجام می شوند؟
تعريف متغير و انواع آن
6مقياس اندازه گيری
تعريف مقياس اندازه گيری و انواع مقياس ها
خصوصيات يک مقياس اندازه گيری خوب
سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است
7جامعه مورد مطالعه
تعريف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه
چرا نمونه گيری می کنيم؟
نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟
روش های نمونه گيری احتمالی و غير احتمالی چگونه انجام می شوند؟
8روش های جمع آوری اطلاعات
رايج ترين روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟ br> محاسن ومعايب هريک از روش ها چيست؟ br> ويژگی ها و انواع متداول هريک از روش ها کدامند؟
9روش های تجزيه وتحليل دادها
اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رايانه بسپاريم؟
متداول ترين روش های تجزيه وتحليل داده ها کدامند؟
انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحليل داده هاو روش های کاهش آن
حساسيت و اختصاصی بودن چيست وچگونه اندازه گيری می شوند؟
10مرور بررسی های قبلی
دلايل اهميت مرور بر بررسی های قبلی چيست؟
چگونه بررسی های قبلی را مرور کنيم؟
نحوه بيان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟
11برنامه ريزی اجرا
مطالعه راهنما و پيش آزمون چگونه است؟
جدول گانت چگونه ترسيم می شود؟
چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟
12ملاحظات اخلاقی
اهميت ملاحظات اخلاقی در چيست؟
چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقيق بيابيم وبيان کنيم؟
13محدوديت های تحقيق
آيا شناخت محدوديت های تحقيق پيش از انجام آن امکانپذير است؟
محدوديت هادرمراحل مختلف تحقيق کدامند؟
چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم
14گزارش نويسی
چرا گزارش نويسی اهميت دارد؟
انواع روش های بيان گزارش تحقيق کدامند؟
نحوه نوشتن يک مقاله تحقيقی و پايان نامه تحصيلی چگونه است؟
نحوه بيان نقل قول ، زيرنويس ومنابع چگونه بايد باشد؟

سرفصل های دوره


1تعيين موضوع تحقيق
هدف از انتخاب موضوع چیست؟
منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟
شرايط لازم برای انتخاب موضوع چيست؟
ويژگی های يک عنوان خوب کدامند؟
2بيان مسئله تحقيق
چرا بيان مسئله تحقيق مهم است.
نحوه نوشتن " بيان مسئله تحقيق " جگونه است؟
دربيان مسئله تحقيق چه موضوعاتی بايد مطرح شوند؟
3اهداف تحقيق
تعريف هدف و تقسيم بندی انواع آن را بيان کنيد.
فوايد و خصوصيات اهداف رامشخص نمائيد.
نحوه بيان اهداف را شرح دهيد.
برای موضوع تحقيق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنويسيد
4فرضيه يا سوالات مهم
تعريف فرضيه ، انواع آن و حصوصيات يک فرضيه خوب
فرضيه هاچگونه روابط بين متغيرها رابيان می کنند؟
سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است
5تعريف مفاهيم و متغير ها
چرا تعريف مفاهيم و متغير ها مهم است؟
تعريف شرح و عملی مفاهيم ومتغيرها چگونه انجام می شوند؟
تعريف متغير و انواع آن
6مقياس اندازه گيری
تعريف مقياس اندازه گيری و انواع مقياس ها
خصوصيات يک مقياس اندازه گيری خوب
سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
ويژگی ها و نحوه بيان سوالات مهم چگونه است
7جامعه مورد مطالعه
تعريف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه
چرا نمونه گيری می کنيم؟
نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟
روش های نمونه گيری احتمالی و غير احتمالی چگونه انجام می شوند؟
8روش های جمع آوری اطلاعات
رايج ترين روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟ br> محاسن ومعايب هريک از روش ها چيست؟ br> ويژگی ها و انواع متداول هريک از روش ها کدامند؟
9روش های تجزيه وتحليل دادها
اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رايانه بسپاريم؟
متداول ترين روش های تجزيه وتحليل داده ها کدامند؟
انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحليل داده هاو روش های کاهش آن
حساسيت و اختصاصی بودن چيست وچگونه اندازه گيری می شوند؟
10مرور بررسی های قبلی
دلايل اهميت مرور بر بررسی های قبلی چيست؟
چگونه بررسی های قبلی را مرور کنيم؟
نحوه بيان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟
11برنامه ريزی اجرا
مطالعه راهنما و پيش آزمون چگونه است؟
جدول گانت چگونه ترسيم می شود؟
چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم؟
12ملاحظات اخلاقی
اهميت ملاحظات اخلاقی در چيست؟
چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقيق بيابيم وبيان کنيم؟
13محدوديت های تحقيق
آيا شناخت محدوديت های تحقيق پيش از انجام آن امکانپذير است؟
محدوديت هادرمراحل مختلف تحقيق کدامند؟
چگونه فعاليت هارا سازماندهی کنيم
14گزارش نويسی
چرا گزارش نويسی اهميت دارد؟
انواع روش های بيان گزارش تحقيق کدامند؟
نحوه نوشتن يک مقاله تحقيقی و پايان نامه تحصيلی چگونه است؟
نحوه بيان نقل قول ، زيرنويس ومنابع چگونه بايد باشد؟

گواهینامه پایان دوره