دوره مدیریت MBA گرایش بازاریابی

جمعی از برترین اساتید مدیریت کشور

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره مدیریت MBA گرایش بازاریابی

جمعی از برترین اساتید مدیریت کشور

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۰۴

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۶۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۲ ماه

دانش پذیران:
۴۵۰+

قیمت:
۱٫۴۴۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


در بازار و رقابت بدون مرز آينده، بازاريابي يك ضرورت مسلم براي همه كشور ها و شركت هاست. در واقع انسان ها ،سازمانها و جوامع گوناگون براي ادامه حيات خود نيازمند بازارشناسي،بازار سازي و بازار داري هستند. اما هر يك از اين امور بدون مديريت اصولي و علمي نميتواند مفيد واقع گردد..."

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
در طی این دوره افراد ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روش ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزارﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
مخاطبین دوره
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان MBAﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ (Marketing) ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي کسانی ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

معرفی دوره


در بازار و رقابت بدون مرز آينده، بازاريابي يك ضرورت مسلم براي همه كشور ها و شركت هاست. در واقع انسان ها ،سازمانها و جوامع گوناگون براي ادامه حيات خود نيازمند بازارشناسي،بازار سازي و بازار داري هستند. اما هر يك از اين امور بدون مديريت اصولي و علمي نميتواند مفيد واقع گردد..."

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
در طی این دوره افراد ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روش ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزارﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
مخاطبین دوره
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان MBAﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ (Marketing) ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي کسانی ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

سرفصل های دوره


1محور های اصلی دوره
اصول بازاریابی و مبانی برند
تکنیک های فروش
CRM
استراتژی بازاریابی
مذاکرات حرفه ای در فروش

سرفصل های دوره


1محور های اصلی دوره
اصول بازاریابی و مبانی برند
تکنیک های فروش
CRM
استراتژی بازاریابی
مذاکرات حرفه ای در فروش

گواهینامه پایان دوره