دوره مدیریت MBA گرایش استراتژیک

جمعی از برترین اساتید مدیریت کشور

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره مدیریت MBA گرایش استراتژیک

جمعی از برترین اساتید مدیریت کشور

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۰۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۲۳۰ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۱۲ ماه

دانش پذیران:
۳۵۰+

قیمت:
۱٫۴۴۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


مدیریت MBA گرایش استراتژیک از گرایش های بسيارعالي و جذاب است. افرادی که به گرایش استراتژیک وارد می¬شوند در اصطلاح "جنگلی از تئوریها" را خواهند دید که تسلط به هر کدام نیازمند گذراندن چندیدن واحد است. در واقع ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾک MBAﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ، اﻋﻀﺎ و روﺳﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ... آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ را ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻗﺪرت "ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ" ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ... در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ، رﺷﺪ و ﺳﻮد آوري ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
شرکت در دوره MBA گرایش عمومی از مدیران افرادی متخصص و کارآمد خواهد ساخت که با تکیه بر تجربه ی کاری خویش و دانش و راهکارهای کسب شده در این دوره قادر خواهند بود فعالیت حرفه ای خود را به مراحل بالاتر ارتقاء دهند. د واقع هدف از برگزاری این دوره کمک به مدیران برای کسب توانایی تبدیل ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ، شناسایی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎی مناسب ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت است. همچنین در پایان این دوره قادر به ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اجرای اﺳﺘﺮاﺗﮋی هاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت هستند.
مخاطبین این دوره
این دوره برای مدیران ارشدی طراحی شده است که انگیزه بالایی برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و مسائل مدیریتی که در حوزه های حرفه ای و عملی خود با آن مواجه هستند را دارا میباشد. همچنین این رشته مناسب مدیران ارشد سازمان ها، کارآفرینان کشور، مدیران عامل، روسای هیات مدیره ، دارندگان تجربه در کسب و کار و کسانی است که قصد کار در عالی ترین سطح سازمان را دارند می باشد.

معرفی دوره


مدیریت MBA گرایش استراتژیک از گرایش های بسيارعالي و جذاب است. افرادی که به گرایش استراتژیک وارد می¬شوند در اصطلاح "جنگلی از تئوریها" را خواهند دید که تسلط به هر کدام نیازمند گذراندن چندیدن واحد است. در واقع ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾک MBAﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ، اﻋﻀﺎ و روﺳﺎي ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ... آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺪرت ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮ را ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻗﺪرت "ﻗﻮي ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ" ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ. رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ... در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ، رﺷﺪ و ﺳﻮد آوري ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﯾﺠﺎد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
شرکت در دوره MBA گرایش عمومی از مدیران افرادی متخصص و کارآمد خواهد ساخت که با تکیه بر تجربه ی کاری خویش و دانش و راهکارهای کسب شده در این دوره قادر خواهند بود فعالیت حرفه ای خود را به مراحل بالاتر ارتقاء دهند. د واقع هدف از برگزاری این دوره کمک به مدیران برای کسب توانایی تبدیل ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ، شناسایی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎی مناسب ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت است. همچنین در پایان این دوره قادر به ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اجرای اﺳﺘﺮاﺗﮋی هاي ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت هستند.
مخاطبین این دوره
این دوره برای مدیران ارشدی طراحی شده است که انگیزه بالایی برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و مسائل مدیریتی که در حوزه های حرفه ای و عملی خود با آن مواجه هستند را دارا میباشد. همچنین این رشته مناسب مدیران ارشد سازمان ها، کارآفرینان کشور، مدیران عامل، روسای هیات مدیره ، دارندگان تجربه در کسب و کار و کسانی است که قصد کار در عالی ترین سطح سازمان را دارند می باشد.

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی دوره
تئوری های مدیریت
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
مدیریت رفتار سازمانی
کارآفرینی و خلق مدلهای کسب و کار
مدیریت استراتژیک

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی دوره
تئوری های مدیریت
برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران
مدیریت رفتار سازمانی
کارآفرینی و خلق مدلهای کسب و کار
مدیریت استراتژیک

گواهینامه پایان دوره