دوره مدیریت نام تجاری(برند)

دکتر تیام

ثبت نام آنلاین در دوره

مدیریت نام تجاری (برند)

دکتر تیام

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۴۰۰۸

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۱۲۰۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


خلق برند شامل فرآیندی است که مفاهیم و موضوعات گسترده ای از جمله دانش بازاریابی، دیدهنری، زیرساخت های حقوقی برند، تجربه بازرگانی و سازماندهی فروش و کانال های فروش را در بردارد و عدم آگاهی از ابعاد متنوع آن و کم توجهی به برخی از زیرساخت های برندسازی منجر به ضعف بنیان برند شده و سرمایه گذاری های آتی بر روی برند را به مخاطره می اندازد. در این دوره به بررسی آناتومی روانی مصرف کننده و نحوه تاثیر بر انتخاب مصرف کننده در قالب اعتماد و انتخاب برند پرداخته می شود به عبارتی دیگر در این دوره ما با ساختار و نحوه انتخاب محصول و نام تجاری آن از دیدگاه روانی مصرف کننده آشنا می شویم.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف و ضرورت آشنایی با مدیریت نام تجاری در خصوص تغییر در ادراک و ایجاد یک تعهد روانی در مصرف کننده از نام تجاری می باشد. در مدیریت نام تجاری ما با الگوهای ایجاد و بازارسازی در سطح تخصصی آن آشنا می شویم و در پایان دوره دانشپذیر می تواند جهت ایجاد یک بازار هدفمند از الگوهای مورد نظر جهت توسعه سهم بازار خود استفاده نماید.

معرفی دوره


خلق برند شامل فرآیندی است که مفاهیم و موضوعات گسترده ای از جمله دانش بازاریابی، دیدهنری، زیرساخت های حقوقی برند، تجربه بازرگانی و سازماندهی فروش و کانال های فروش را در بردارد و عدم آگاهی از ابعاد متنوع آن و کم توجهی به برخی از زیرساخت های برندسازی منجر به ضعف بنیان برند شده و سرمایه گذاری های آتی بر روی برند را به مخاطره می اندازد. در این دوره به بررسی آناتومی روانی مصرف کننده و نحوه تاثیر بر انتخاب مصرف کننده در قالب اعتماد و انتخاب برند پرداخته می شود به عبارتی دیگر در این دوره ما با ساختار و نحوه انتخاب محصول و نام تجاری آن از دیدگاه روانی مصرف کننده آشنا می شویم.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
هدف و ضرورت آشنایی با مدیریت نام تجاری در خصوص تغییر در ادراک و ایجاد یک تعهد روانی در مصرف کننده از نام تجاری می باشد. در مدیریت نام تجاری ما با الگوهای ایجاد و بازارسازی در سطح تخصصی آن آشنا می شویم و در پایان دوره دانشپذیر می تواند جهت ایجاد یک بازار هدفمند از الگوهای مورد نظر جهت توسعه سهم بازار خود استفاده نماید.

سرفصل های دوره


1روانشناسی مصرف کننده
تعریف کلی از روانشناسی مصرف کننده و شیوه های شناخت سبک سلیقه ای مصرف کننده در ایران
2مدیریت برند و ارتباط آن با محصول
مدیریت کیفیت
حلقه های مدیریت زنجیره تامین و عرضه
مهندسی محصول
ارگونومی
3تبلیغات و مدیریت برند
طراحی برند با هویت متناسب محصول و خدمات
رنگ در روانشناسی مصرف کننده
خط در طرح برند
تبلیغات در الگوهای متناسب برند در بازار
4خدمات پس از فروش و نقش آن در ارتقای ارزش برند
عوامل بيروني: در طراحی یک الگوی مناسب خدمات پس از فروش محصول
عوامل درونی سازمان در زنجیره عرضه و خدمات محصول: ادراک- نگرش- برخورد مناسب با مشتری
استمرار در بازخورد گرفتن از مشتری
5ساخت برند، توسعه برند و ممیزی برند
هویت برند
معنای برند
استراتژی توسعه بازار
مدیریت محصول در ارزش گذاری برند
6

سرفصل های دوره


1روانشناسی مصرف کننده
تعریف کلی از روانشناسی مصرف کننده و شیوه های شناخت سبک سلیقه ای مصرف کننده در ایران
2مدیریت برند و ارتباط آن با محصول
مدیریت کیفیت
حلقه های مدیریت زنجیره تامین و عرضه
مهندسی محصول
ارگونومی
3تبلیغات و مدیریت برند
طراحی برند با هویت متناسب محصول و خدمات
رنگ در روانشناسی مصرف کننده
خط در طرح برند
تبلیغات در الگوهای متناسب برند در بازار
4خدمات پس از فروش و نقش آن در ارتقای ارزش برند
عوامل بيروني: در طراحی یک الگوی مناسب خدمات پس از فروش محصول
عوامل درونی سازمان در زنجیره عرضه و خدمات محصول: ادراک- نگرش- برخورد مناسب با مشتری
استمرار در بازخورد گرفتن از مشتری
5ساخت برند، توسعه برند و ممیزی برند
هویت برند
معنای برند
استراتژی توسعه بازار
مدیریت محصول در ارزش گذاری برند

گواهینامه پایان دوره