دوره مدیریت زمان در فروش

دکتر خبازی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره مدیریت زمان در فروش

دکتر خبازی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۱۱

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۱۱۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


تمام فعالیت هایی که به طور روزمره در موقعیت های مختلف انجام می دهیم تحت تاثیر عامل زمان می باشد.انسان باید در دور گذر زمان، چگونگی استفاده و هدر دادن آن حساس و نگران باشد،زیرا زمان منبع بی بدیلی است که اگر هدر برود، جایگزینی نخواهد داشت. ایجاد یک سیستم مدیریت زمان کارآمد، فواید زیادی دارد مانند : کنترل بیشتر، سودمندی بهتر، وقت آزاد بیشتر، توجه به پیشرفت بهتر، تنش کمتر. وقتی شرکت های کمتر سود آور و یا زیان ده را را بررسی می کنیم می بینیم که جنبه کار اداری بیشتری بر دوش کارکنان فروش است و کارکنان فروش تماس های کمتر می گیرند .هدف اصلی مدیریت موثر وقت ،افزایش زمان رودررویی و مذاکره با مشتری است تا فروش و به تبع آن درآمد افزایش یابد.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
در هر سازمانی، تیم‌ فروش از فعالیت‌های اجرایی بیش از حد و نداشتن زمان کافی شکایت می‌کنند. بیشتر شرکت‌ها یک رویکرد منسجم و واقعی برای حل این مساله ندارند. با یک مطالعه کوتاه برای شناسایی اینکه نیروی فروش چقدر زمان برای فعالیت‌های مختلف صرف می‌کنند، مدیر فروش می‌تواند درک بهتری از اینکه فروشنده‌ها چگونه روزهای خود را می‌گذرانند و فرصت‌هایی برای افزایش زمان فروش به‌دست می‌آورند، داشته باشد. در این دوره ما قصد داریم با آموزش تکنیک¬ های مورد نیاز ، افراد را برای مدیریت بهتر زمان آماده کنیم زیرافراد حرفه ای در فروش مرتباً به دنبال فرصت های سرمایه گذاری برای وقت خود می گردند تا برگشت زمان خود را حداکثر کنند.

معرفی دوره


يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند. اين دوره آموزشی بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صادق‌بودن، احترام و تکريم ديگران، رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف، همدردي با ديگران و وفاداري اشاره مي‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه سازماني بيان مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعة سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان توجه شود. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته‌جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمان قرار گيرد.

سرفصل های دوره


1مقدمه
تعریف زمان
عوامل موثر در زمان
2اصول عمومی مدیریت زمان
مدیریت زمان
کیفیت مدیریت زمان
مدیریت زمان و کسب و کار
3اولویت ‌بندی فعالیت‌ها
مشخص کردن اهداف
اهمیت تعیین هدف
اولویت بندی کارها
4برنامه‌ریزی
اهمیت برنامه‌ریزی
برنامه ریزی دقیق برای اجرا
برنامه ریزی هفتگی
عوامل بر هم زننده برنامه ریزی
چگونگی مواجهه با عوامل بر هم زننده برنامه ریزی
5نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت
استفاده موثز فرصت ها
نکات مهم در تعیین بایدها و خواسته ها در مدیریت زمان
تکنیک های مدیریت زمان

سرفصل های دوره


1مقدمه
مدیریت زمان
کیفیت مدیریت زمان
مدیریت زمان و کسب و کار
2اصول عمومی مدیریت زمان
مدیریت زمان
کیفیت مدیریت زمان
مدیریت زمان و کسب و کار
3اولویت ‌بندی فعالیت‌ها
مشخص کردن اهداف
اهمیت تعیین هدف
اولویت بندی کارها
4برنامه‌ریزی
اهمیت برنامه‌ریزی
برنامه ریزی دقیق برای اجرا
برنامه ریزی هفتگی
عوامل بر هم زننده برنامه ریزی
چگونگی مواجهه با عوامل بر هم زننده برنامه ریزی
5نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت
استفاده موثز فرصت ها
نکات مهم در تعیین بایدها و خواسته ها در مدیریت زمان
تکنیک های مدیریت زمان

گواهینامه پایان دوره