دوره مدیریت بازاریابی

دکتر معینی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره مدیریت بازاریابی

دکتر معینی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۱۵

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۶۴ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۳ ماه

دانش پذیران:
۸۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند. اين دوره آموزشی بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صادق‌بودن، احترام و تکريم ديگران، رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف، همدردي با ديگران و وفاداري اشاره مي‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه سازماني بيان مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعة سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان توجه شود. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته‌جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمان قرار گيرد.

معرفی دوره


يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند. اين دوره آموزشی بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صادق‌بودن، احترام و تکريم ديگران، رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف، همدردي با ديگران و وفاداري اشاره مي‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه سازماني بيان مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعة سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان توجه شود. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته‌جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمان قرار گيرد.

سرفصل های دوره


1بازاریابی
تعریف بازاریابی
بازاریابی چیست؟
2فروش
اصول و تکنیک های فروش
تکنیک های نهایی سازی فروش
مهمترین کلیدهای فروش
اهرم های روانی تکنیکی در مهندسی فروش
3انواع بازاریابی
بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی ویروسی
بازاریابی و هدف از فعالیت های بازاریابی
4بازارها
بازارهای مورد نظر
نوع تولید بر حسب نوع بازار
5آشنایی با نهادها و شرکت های اقتصادی
سازمان های غیر انتفاعی
نمایندگان فروش یا عمده فروش
سودمندی اقتصادی
6اصول بازار و بازاریابی
اصول جذب و نگهداری خریدار
اصول متغیرات موجود در بازار
اصول جهت گیری بازاریابی بر مبنای تولید
اصول محیط مورد بازاریابی و عوامل موثر بر محیط بازاریابی
7شناسایی اصول موثر
شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی
شناسایی اصول عوامل تکنولوژی
شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی
شناسایی اصول محیط فرهنگی
شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار

سرفصل های دوره


1بازاریابی
تعریف بازاریابی
بازاریابی چیست؟
2فروش
اصول و تکنیک های فروش
تکنیک های نهایی سازی فروش
مهمترین کلیدهای فروش
اهرم های روانی تکنیکی در مهندسی فروش
3انواع بازاریابی
بازاریابی پارتیزانی
بازاریابی ویروسی
بازاریابی و هدف از فعالیت های بازاریابی
4بازارها
بازارهای مورد نظر
نوع تولید بر حسب نوع بازار
5آشنایی با نهادها و شرکت های اقتصادی
سازمان های غیر انتفاعی
نمایندگان فروش یا عمده فروش
سودمندی اقتصادی
6اصول بازار و بازاریابی
اصول جذب و نگهداری خریدار
اصول متغیرات موجود در بازار
اصول جهت گیری بازاریابی بر مبنای تولید
اصول محیط مورد بازاریابی و عوامل موثر بر محیط بازاریابی
7شناسایی اصول موثر
شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی
شناسایی اصول عوامل تکنولوژی
شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی
شناسایی اصول محیط فرهنگی
شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار

گواهینامه پایان دوره