دوره اخلاق و آداب حرفه ای در فروش

دکتر عباسی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره اخلاق و آداب حرفه ای در فروش

دکتر عباسی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۵۰۰۹

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۷۵۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند. اين دوره آموزشی بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صادق‌بودن، احترام و تکريم ديگران، رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف، همدردي با ديگران و وفاداري اشاره مي‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه سازماني بيان مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعة سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان توجه شود. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته‌جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمان قرار گيرد.

معرفی دوره


يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند. اين دوره آموزشی بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صادق‌بودن، احترام و تکريم ديگران، رعايت ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي، عدالت و انصاف، همدردي با ديگران و وفاداري اشاره مي‌شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي، چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه سازماني بيان مي‌شود.

هدف و ضرورت برگزاری این دوره
با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعة سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان توجه شود. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته‌جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمان قرار گيرد.

سرفصل های دوره


1شناخت و درک مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و قرمز
آشنایی با لایه های استراتژی های اقیانوسی در کسب و کار
معرفی مفهوم نوآوری در مدیریت و استراتژی
فرایند های ساخت یک اقیانوس آبی برای کسب و کارها
مدیریت سرخ در برابر مدیریت آبی
بازاریابی سرخ در برابر بازاریابی آبی
فروش سرخ و فروش آبي
2مرور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
تناقض های استراتژیک اقیانوس آبی
معرفی نقشه وضعیت استراتژی و منحنی
3تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
ایجاد فرایند اقیانوسی
رور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
معرفی ابزارها و چارچوبهای تحلیلی اقیانوسی
شش مسیر خلق استراتژی اقیانوس آبی
شناسایی غیر مشتریان صنعت
تجدید ساختار مرزهای اقیانوسی
4ترسیم بوم استراتژی کسب و کار
سه لایه غیر مشتری ها
شش اهرم مطلوبیت فروش
مهره های اصلی در تنگ ماهی
ارزش های استراتژیک اقیانوسی

سرفصل های دوره


1تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
آشنایی با لایه های استراتژی های اقیانوسی در کسب و کار
معرفی مفهوم نوآوری در مدیریت و استراتژی
فرایند های ساخت یک اقیانوس آبی برای کسب و کارها
مدیریت سرخ در برابر مدیریت آبی
بازاریابی سرخ در برابر بازاریابی آبی
فروش سرخ و فروش آبي
2مرور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
تناقض های استراتژیک اقیانوس آبی
معرفی نقشه وضعیت استراتژی و منحنی
3تدوین مراحل صحیح استراتژیک اقیانوسی
ایجاد فرایند اقیانوسی
رور نکات مهم استراتژی اقیانوس آبی
معرفی ابزارها و چارچوبهای تحلیلی اقیانوسی
شش مسیر خلق استراتژی اقیانوس آبی
شناسایی غیر مشتریان صنعت
تجدید ساختار مرزهای اقیانوسی
4ترسیم بوم استراتژی کسب و کار
سه لایه غیر مشتری ها
شش اهرم مطلوبیت فروش
مهره های اصلی در تنگ ماهی
ارزش های استراتژیک اقیانوسی

گواهینامه پایان دوره