دوره حسابداری مالیاتی(قوانین جدید مالیاتی)

دکتر شفیعی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره حسابداری مالیاتی(قوانین جدید مالیاتی)

دکتر شفیعی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۶۰۰۳

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۱۲۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۵ ماه

دانش پذیران:
۳۰۰+

قیمت:
۲۹۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


حسابداری جزء لاینفک یک شرکت است . به طوریکه قلب شرکت نامیده می شود و حسابدار بهترین مشاور برای مدیریت است پس از گذراندن دوره حسابداری می توانید با دید کاملا باز و عملی ومهارت های لازم وارد بازار کار شوید. در این خصوص اگر حسابداران مهارت ،تجربه و آموزش کافی درمورد نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی کسب کرده باشند به مراتب نقش ارزشمندی در درج اطلاعات با دقت ،سرعت و کیفیت وصحت در اظهارنامه مالیاتی خواهند داشت .
مهارت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی برای حسابداران درحال حاضر یک مزیت رقابتی با ارزش و فرصتی درآمدزا محسوب می شود ،چون بلا استثناء کلیه شرکتها و موسسات و صاحبان مشاغل ناگزیر به انجام تکالیف قانونی خود هستند که انجام همه این تکالیف می طلبد فردی بعنوان حسابدار این وظایف را به دقت و با کیفیت به انجام رساند.

معرفی دوره


حسابداری جزء لاینفک یک شرکت است . به طوریکه قلب شرکت نامیده می شود و حسابدار بهترین مشاور برای مدیریت است پس از گذراندن دوره حسابداری می توانید با دید کاملا باز و عملی ومهارت های لازم وارد بازار کار شوید. در این خصوص اگر حسابداران مهارت ،تجربه و آموزش کافی درمورد نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی کسب کرده باشند به مراتب نقش ارزشمندی در درج اطلاعات با دقت ،سرعت و کیفیت وصحت در اظهارنامه مالیاتی خواهند داشت .
مهارت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی برای حسابداران درحال حاضر یک مزیت رقابتی با ارزش و فرصتی درآمدزا محسوب می شود ،چون بلا استثناء کلیه شرکتها و موسسات و صاحبان مشاغل ناگزیر به انجام تکالیف قانونی خود هستند که انجام همه این تکالیف می طلبد فردی بعنوان حسابدار این وظایف را به دقت و با کیفیت به انجام رساند.

سرفصل های دوره


1اظهار نامه مالیاتی ونگارش دفاتر قانونی
اشخاص مشمول مالیات
اظهار نامه مالیاتی وسایر تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل (موضوع بند الف ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم)
تهیه و تنظیم اظهار نامه درشرکت های تولیدی وپیمانکاری
نحوه برخوردبا در آمد هایی که مالیات آن به طور مقطوع پرداخت شده است(مواد۵۹،۷۶،۱۴۳،۱۰۵)
نحوه برخوردبا در آمدهای معاف از مالیات(مواد۱۳۹،۱۳۳،۱۳۴،۱۴۱،۱۴۲،۱۴۵،۸۱)
نحوه بر خورد بااستهلاک زیان سنواتی(بند ۱ماده۱۴۸)
نحوه برخوردبا معافیتوبخشودگی های مالیاتی در تنظیم اظهار نامه مالیاتی
آشنایی با آیین نامه نگارش دفاتر قانونی
2حسابداری مالیاتی
اشخاص مشمول مالیات
مالیات بر دارایی
مالیات بر درآمد
مقررات عمومی
معافیت ها،هزینه های قابل قبول و استهلاک
تکالیف مودیان و اشخاص ثالث
سازمان تشخیص و مراجع قانونی
دستورالعمل ها و آئین نامه ها
قانون مالیات بر ارزش افزوده
3حسابرسی مالیاتی
نحوه برنامه ریزی وتهیه وتنظیم پرونده حسابرسی مالیاتی (اعم از جاری ودائمی)
آشنایی باوظایف حسابرسی مالیاتی
نحوه تعیین درآمدمشمول مالیات (مالیات عملکرد،مالیات حقوق ودستمزدو مالیات تکلیفی منطبق با قانون مالیات های مستقیم )
نحوه تهیه وتنظیم گزارش نهایی حسابرسی مالیاتی

سرفصل های دوره


1اظهار نامه مالیاتی ونگارش دفاتر قانونی
اشخاص مشمول مالیات
اظهار نامه مالیاتی وسایر تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل (موضوع بند الف ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم)
تهیه و تنظیم اظهار نامه درشرکت های تولیدی وپیمانکاری
نحوه برخوردبا در آمد هایی که مالیات آن به طور مقطوع پرداخت شده است(مواد۵۹،۷۶،۱۴۳،۱۰۵)
نحوه برخوردبا در آمدهای معاف از مالیات(مواد۱۳۹،۱۳۳،۱۳۴،۱۴۱،۱۴۲،۱۴۵،۸۱)
نحوه بر خورد بااستهلاک زیان سنواتی(بند ۱ماده۱۴۸)
نحوه برخوردبا معافیتوبخشودگی های مالیاتی در تنظیم اظهار نامه مالیاتی
آشنایی با آیین نامه نگارش دفاتر قانونی
2حسابداری مالیاتی
اشخاص مشمول مالیات
مالیات بر دارایی
مالیات بر درآمد
مقررات عمومی
معافیت ها،هزینه های قابل قبول و استهلاک
تکالیف مودیان و اشخاص ثالث
سازمان تشخیص و مراجع قانونی
دستورالعمل ها و آئین نامه ها
قانون مالیات بر ارزش افزوده
3حسابرسی مالیاتی
نحوه برنامه ریزی وتهیه وتنظیم پرونده حسابرسی مالیاتی (اعم از جاری ودائمی)
آشنایی باوظایف حسابرسی مالیاتی
نحوه تعیین درآمدمشمول مالیات (مالیات عملکرد،مالیات حقوق ودستمزدو مالیات تکلیفی منطبق با قانون مالیات های مستقیم )
نحوه تهیه وتنظیم گزارش نهایی حسابرسی مالیاتی

گواهینامه پایان دوره