دوره آشنایی با اصول و قرارداد ها

دکتر ابراهیمی

ثبت نام آنلاین در دوره

دوره آشنایی با اصول و قرارداد ها

دکتر ابراهیمی

ثبت نام آنلاین در دوره
کد دوره:
۶۰۰۵

گواهینامه:
ملی و بین المللی

ساعت آموزشی:
۴۸ ساعت

طول دوره:
حداکثر ۲ ماه

دانش پذیران:
۱۰۰+

قیمت:
۲۲۹٫۰۰۰ تومان

معرفی دوره


عصر حاضر به دلیل تقابل فاکتورهای مختلف حین انجام کار با پیچیدگی های بسیار زیادی همراه است. مسلما در این بین چالش های زیادی به وجود خواهد آمد که یکی از راههای مناسب مدیریت آن آشنایی کامل با قوانین و مقررات در آن حوزه کاری می باشد. قراردادها مکررا محل مناقشات متعدد بین طرف های مختلف پروژه بوده است. لزوم آشنایی افراد فعال در حوزه های مختلف با قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد ها می تواند علاوه بر اشراف کامل به مباحث قراردادی توانایی مدیریت بهتر چالش ها را فراهم کند. دوره دوره آشنایی با اصول و قرارداد ها قصد دارد تا با ارائه مباحث قراردادی و آیین نامه های موجود در این زمینه دانش حقوقی افراد نسبت به قراردادها را افزایش دهد.

مخاطبین دوره
مدیران عامل شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی و غیر دولتی
مدیران و کارشناسان حقوقی و قراردادها
مدیران و کارشناسان تدارکات و مهندسی
مشاوران حقوقی، مالی و پیمان ها

معرفی دوره


عصر حاضر به دلیل تقابل فاکتورهای مختلف حین انجام کار با پیچیدگی های بسیار زیادی همراه است. مسلما در این بین چالش های زیادی به وجود خواهد آمد که یکی از راههای مناسب مدیریت آن آشنایی کامل با قوانین و مقررات در آن حوزه کاری می باشد. قراردادها مکررا محل مناقشات متعدد بین طرف های مختلف پروژه بوده است. لزوم آشنایی افراد فعال در حوزه های مختلف با قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد ها می تواند علاوه بر اشراف کامل به مباحث قراردادی توانایی مدیریت بهتر چالش ها را فراهم کند. دوره دوره آشنایی با اصول و قرارداد ها قصد دارد تا با ارائه مباحث قراردادی و آیین نامه های موجود در این زمینه دانش حقوقی افراد نسبت به قراردادها را افزایش دهد.

مخاطبین دوره
مدیران عامل شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی و غیر دولتی
مدیران و کارشناسان حقوقی و قراردادها
مدیران و کارشناسان تدارکات و مهندسی
مشاوران حقوقی، مالی و پیمان ها

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی
تعاریف قراردادها و پیمان ها
طرفین قراردادها
هدف و موضوع قرارداد
اسناد قراردادها
مدت قرارداد
مکان اجرای قراداد
قیمت قرارداد
انواع ضمانتنامه های بانکی در قراردادها
بیمه
قبولی
توقف تعهدات قرارداد
فسخ قراداد
فورس ماژور
انتقال و واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث
حل و فصل اختلافات در قرادادها
قوانین حاکم بر قراردادها
اخطارها و نشانی های رسمی
شرایط متفرقه نهایی

سرفصل های دوره


1محورهای اصلی
تعاریف قراردادها و پیمان ها
طرفین قراردادها
هدف و موضوع قرارداد
اسناد قراردادها
مدت قرارداد
مکان اجرای قراداد
قیمت قرارداد
انواع ضمانتنامه های بانکی در قراردادها
بیمه
قبولی
توقف تعهدات قرارداد
فسخ قراداد
فورس ماژور
انتقال و واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث
حل و فصل اختلافات در قرادادها
قوانین حاکم بر قراردادها
اخطارها و نشانی های رسمی
شرایط متفرقه نهایی

گواهینامه پایان دوره